• 17 ýyldan gowrak tejribe

  17 ýyldan gowrak tejribe

  2006-njy ýylda esaslandyrylan, hakyky öňdebaryjy ýerli marka we Hytaýda iň oňat bezegleriň nyşany hökmünde giňden ykrar edildi.Nativehli ýerli markalaryň arasynda 11.11-de onlaýn satuwyň çempiony.

 • Güýçli önümçilik

  Güýçli önümçilik

  20-den gowrak iň soňky bezeg setirleri, zehinli inersenerler we ussat işçiler;Döwrebap we gowy dolandyrylýan zawod şäherçesi.

 • Ygtybarly hil

  Ygtybarly hil

  Doly gurallar bilen enjamlaşdyrylan iň çylşyrymly laboratoriýalardan biri;Örän berk hil barlag ulgamy;Iň ýokary materiallar.

 • Çaga lentalary bilen balak stiliniň arasynda näme tapawut bar?

  Çaga lentalary we çaga balaklary we ikisi hem birmeňzeş aýratynlyklary we peýdalary paýlaşýarlar.Onda nädip üýtgeşikdigini aýdyp bilersiňiz?Plyönekeý!Olary aýyrmagyň iň aňsat usuly, biline çyzyk.Balak stilindäki bezeglerde uzyn, rahatlyk üçin bagryňyzy gurşap alýan elastik bel bar ...

 • Çiaus “T” şekilli perdeler - elastik arka görnüşli has oňat dizaýn-HOT SATYLAR

  Çiaus “T” şekilli perdeler - elastik arkaýynlar bilen has oňat dizaýn-HOT SATYLAR Çiaus, 19 ýyllyk perde öndürmek we gözleg işleri, bütin dünýäde özboluşly bezi öndürýän ajaýyp kompaniýanyň biri.Biz hiç wagt täzeçillikden el çekmeris.“T” şekilli perdeler hem ...

 • Çaga günüň dowamynda perde geýmelimi?

  Çagaňyz bir günde näçe wagtlap bejergi geýýär?Çaga günüň dowamynda perde geýermi?Çiaus Diaper bu soraga jogap bersin: Çagalaryň derisi gaty duýgur we bütin gün geýmek üçin maslahat bermeýän ýumşak ideg eder.Günüň dowamynda çaga perdelerini ulanmak aňsat dökülmelere we slere sebäp bolup biler ...

 • Egin eşikleri bir gezek ulanylýar: Haýsysy has gowy?Çiaus size jogap bererdi

  Bir gezek ulanylýan eşik perdeleri: haýsysy gowy?Rightekeje dogry jogap ýok.Biziň hemmämiz çagamyz we maşgalalarymyz üçin iň gowy zatlary etmek isleýäris we olar üçin iň gowusyny saýlamak isleýäris.Çagalar saýlanylanda göz öňünde tutulmaly köp zat, meselem, bahasy, ulanylyşynyň aňsatlygy, daşky gurşawyň täsiri ...

BIZ hakda

Hususy HK paýtagty tarapyndan 2006-njy ýylda döredilen “Chiaus” (Fujian) Senagat Ösüş Co.13 ýyllap dowam eden synanyşykdan we üstünliklerden soň, Çiaus häzirki wagtda Hytaýyň çagalar bazarynda öňdebaryjy marka hökmünde giňden tanalýar.Bu gazaply bäsdeşlik bazarynda, Çiaus innowasiýa, ýokary standart we ygtybarly önümler we ajaýyp hyzmatlar bilen ejeleriň hoşniýetliligini we wepalylygyny gazandy.

BIZIERT KERFIKATLARYMYZ

BIZIERT KERFIKATLARYMYZ